Pravilnik o načinu pristupanja

Na temelju članka 28. Statuta Airsoft udruge Ixodes Vinkovci, Upravni odbor Airsoft udruge Krpelji Vinkovci na sastanku održanom dana 02.05.2019. donosi:

PRAVILNIK O NAČINU PRISTUPANJA
AIRSOFT UDRUGE IXODES VINKOVCI

Članak 1.

Članom udruge može postati svaka fizička osoba i pravna osoba na temelju prethodno podnesene pristupnice koja je dostupna na web stranicama udruge.

Članak 2.

Uvjeti koje zainteresiran budući član koja želi pristupiti udruzi (u daljnjem tekstu: kandidat) mora zadovoljiti:
1. da je spreman za rad u timu i poštivanje hijerarhije u udruzi
2. ne mora nužno imati ikakvog iskustva u airsoftu
3. da nije izbačen iz bivšeg kluba/tima zbog grubog kršenja pravila airsofta
4. da nije do sada nikada kažnjen od strane kluba/tima kao pojedinac u smislu zabrane ili udaljenja sa susreta

Članak 4.

Po zaprimanju pristupnice, Upravni odbor udruge koji je i zadužen za vođenje postupka, dužan je u roku 30 dana donijeti odluku o početku postupka pristupanja kandidata.
Pristupnica može biti odbijena, a kandidat ima pravo na podnošenje žalbe Upravnom odboru udruge u kojoj je dužan obrazložiti svoje utemeljene razloge.

Članak 5.

Ako nakon podnošenja pristupnice Upravni odbor utvrdi da se kandidat želi airsoftom baviti samo rekreativno, kao takav ne može postati punopravnim članom udruge.

Članak 6.

Danom donošenja odluke Upravnog odbora o pristupanju za kandidata počinje teći probni rok u trajanju od 6 mjeseci.
Unutar probnog roka kandidat ne može sudjelovati u donošenju odluka i glasanjima jer isti nije punopravni član udruge dok u potpunosti ne savlada osnovne vještine, odnosno:
1. Spremnost na isključivo timsku igru – (individualci će morati potražiti individualni
sport)
2. Spremnost na poštivanje hijerarhije i starijih članova
3. Spremnost na nabavku propisane opreme tijekom trajanja probnog roka
4. Spremnost na redoviti dolazak na treninge tokom probnog roka (min. na 70% treninga će morati sudjelovati)
5. Prihvaćanje statuta i ostalih pravilnika udruge
6. Ispunjavanje svih ostalih propisanih obveza udruge
7. Iznimno prema odluci Upravnog odbora može se produžiti trajanje probnog roka na dodatnih mjesec dana ako kandidat nije u mogućnosti zadovoljiti uvjet pod točkom 3. ovog Članka, a unutar zadanog roka od 6 mjeseci ispunjava sve ostale uvjete.

Članak 8.

Svaki kandidat unutar trajanja probnog roka prolazi kroz unificirani program koji se sastoji od slijedećeg:
1.Upoznavanje sa airsoft opremom
2.Sigurno rukovanje replikama
3.Upoznavanje sa svim pravilima igre
4.Pojmovi u airsoftu
5.Usmjeravanje prema određenom tipu specijalnosti
6.Osnove orijentacije
7.Igra u formacijama, timu, komunikacija preko sustava veze, korištenje opreme itd.

Unutar probnog roka za svakog kandidata vrši se ocjenjivanje tijekom kojega
se ocjenjuje:
1.PONAŠANJE
2.AKTIVNOST
3.SAMOINICIJATIVNOST
4.REDOVITOST
5.BRZINA
6.PRECIZNOST

Članak 9.

Nakon isteka od 6 mjeseci probnog roka, Upravni odbor će odlučiti na slijedeći način:
1. Zadovoljio – u ovom slučaju postaje punopravni član udruge, te je u potpunosti dužan postupati prema odredbama Statuta, Pravilnika kao i dr. propisa udruge.
2. Nije zadovoljio – gubit pravo sudjelovanja na događanjima u organizaciji AU Ixodes Vinkovci
3. Bude zadovoljio – potreba za dodatnim vremenom kako bi ispunio sve uvjete te ostaje na probnom roku.
Prilikom prisustvovanja u aktivnostima udruge, vrijeđanje na bilo kojoj osnovi ( vjerska, nacionalna, socijalna i dr. neće se tolerirati ).
Svaki kandidat mora imati na umu, da udruge, klubovi i timovi u RH izmjenjuju informacije između sebe o novim kandidatima za ulazak u airsoft svijet, što automatski zatvara vrata na mnogo mjesta.
U slučaju da kandidat u probnom rok u napravi suprotno odredbama ovog Pravilnika ili Statuta udruge prestaje mogućnost postanka punopravnim članom udruge.

Članak 10.

Ukoliko je kandidat zadovoljio uvjete probnog roka i postao punopravni član udruge dužan je poštivati slijedeća pravila:
1. Fairplay – nepriznavanje pogodaka vas stavlja na crnu listu
2. Rukovanje replikom – na siguran način daleko od očiju javnosti – zlouporaba replike
van airsoft okvira biti će kažnjena, te će biti prijavljena nadležnom tijelu
3. Transport replike isključivo u torbi odnosno u neprozirnoj ambalaži
4. MORA poznavati pravila airsofta – koja će zajednički savladati sa starijim članovima.

Članak 11.

Tumačenje odredaba ovog Pravilnika daje Upravni odbor udruge.
Promjene i dopune ovog Pravilnika obavljaju se na način i po postupku njegova
donošenja.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik usvojen je dana 22.05.2017. godine, a primjenjuje se od dana
donošenja.

Upravni odbor Airsoft udruge Ixodes Vinkovci