Statut

Na temelju Članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14), te Članka 28. Statuta Airsoft udruge Ixodes Vinkovci Skupština na izvanrednoj sjednici održanoj dana 02.05.2019. donijela je

STATUT
AIRSOFT UDRUGE KRPELJI VINKOVCI

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju, o izgledu pečata udruge, o ciljevima te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge, o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, o pravima, obavezama i odgovornosti članova, načinu vođenja popisa članova te stegovnoj odgovornosti članova, o unutarnjem ustroju , o tijelima udruge, njihovom sastavu, načinu sazivanja sjednica, uvjetima i načinu izbora i opoziva, ovlastima, načinu odlučivanja, trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatora, imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine, prestanku postojanja te postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge, o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge.

Članak 2.

Udruga pod nazivom AIRSOFT UDRUGA IXODES VINKOVCI je oblik dragovoljnog udruživanja više građana s prebivalištem u Republici Hrvatskoj radi bavljenja i promicanja airsofta u Republici Hrvatskoj, bez namjere stjecanja dobiti, podvrgavanjem pozitivnim propisima Republike Hrvatske i ovoga Statuta kojim se uređuje ustroj i djelovanje udruge.

II. NAZIV, SJEDIŠTE I PODRUČJE DJELOVANJA UDRUGE

Članak 3.

Naziv udruge: AIRSOFT UDRUGA IXODES VINKOVCI
uz naziv na Hrvatskom jeziku rabi se i naziv na engleskom jeziku koji glasi :
AIRSOFT ASSOSIATION IXODES VINKOVCI
Skraćeni naziv udruge na hrvatskom jeziku: AU IXODES VINKOVCI
Skraćeni naziv udruge na engleskom jeziku: AA IXODES VINKOVCI

Sjedište udruge je u Vinkovcima. Adresa sjedišta udruge je Hrvatskih kraljeva 74 A, 32100 Vinkovci, Republika Hrvatska.
Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor.

Članak 4.

Znak udruge je krug,promjera 8 cm, unutar kojega se nalazi manji krug. U gornjem dijelu znaka udruge u površini između vanjskog ruba i unutarnjeg ruba nalaze se ispisane riječi „Airsoft udruga Ixodes“, a u donjem dijelu znaka riječi „Vinkovci“. Također u površini između vanjskog ruba i unutarnjeg ruba znaka sa lijeve i desne nalazi se segment sa pleterom.
U unutrašnjem manjem krugu nalazi se slika krpelja u boji. U podlozi ispod cijelog znaka je crna boja.

Članak 5.

Udruga ima svoj pečat i znak.
Pečat udruge je okruglog oblika, promjera 4 cm,u čijoj se sredini nalazi znak udruge koji je definiran člankom 4. ovog statuta, a između znaka i vanjskog ruba pečata u donjem dijelu nalazi se adresa sjedišta.

Članak 6.

Udruga djeluje na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

III. PRAVNA OSOBNOST I ZASTUPANJE UDURGE

Članak 7.

AIRSOFT UDRUGA IXODES VINKOVCI je udruga građana registrirana pri Uredu državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji sa svojstvom neprofitne pravne osobe.

Članak 8.

Udrugu zastupa predsjednik,dopredsjednik i tajnik.
Osobe ovlaštene za zastupanje zaključuju ugovore i poduzimaju druge pravne radnje u skladu s programima udruge na osnovi odluka Skupštine i Upravnog odbora.

Skupština može ovlastiti i druge osobe da zastupaju udrugu.

IV. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 9.

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvoja i unapređenja airsoft aktivnosti na području Republike Hrvatske.

Članak 10.

Radi ostvarenja ciljeva djelatnosti udruge su:
– planiranje rada i razvitka airsofta u Vinkovcima i Vukovarsko-srijemskoj županiji
– organiziranje airsoft susreta i drugih aktivnosti vezano uz airsoft
– organiziranje tečajeva i seminara
– poduka i trening članova udruge i drugih zainteresiranih osoba u rekreativne svrhe, natjecateljske svrhe ili u svrhu team-buildinga
– izdaje, prodaje i dijeli razne publikacije, časopise, glasila i promidžbene materijale udruge
– informiranje javnosti o radu udruge putem web portala
– sudjelovanje na airsoft susretima i drugim aktivnostima vezanim uz airsoft, te drugim sportskim i društvenim natjecanjima i aktivnostima
– suradnja s drugim airsoft klubovima i udrugama i udruživanje u saveze, kao i suradnja s drugim sportskim klubovima i udrugama
– sudjelovanje u aktivnostima humanog, društvenog, domoljubnog i ekološkog karaktera
– briga o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova udruge te briga o općoj psihofizičkoj spremi članova udruge i unapređenje iste
– poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređenje stručnog rada
– ukupnom aktivnosti udruge poticati razumijevanje i usvajanje etičkih vrijednosti kroz bavljenje airsoftom
– osiguravanje materijalnih sredstava te trošenje financijskih sredstava u skladu s propisima zakonodavca
– upravljanje objektima i imovinom kojih je udruga vlasnik ili korisnik
– obavljanje drugih zadaća koje su utvrđene ovim Statutom, drugim propisima i pravilima, a od interesa su za airsoft i rekreaciju u Republici Hrvatskoj

Članak 11.

Udruga samostalno obavlja svoje djelatnosti i samostalan je u ostvarivanju svojih ciljeva utvrđenih Statutom.

Članak 12.

Udruga ne obavlja svoje djelatnosti radi stjecanja dobiti za svoje članove.
Ako udruga u obavljanju djelatnosti eventualno ostvari dobit, ona se temeljem Statuta mora koristiti isključivo za obavljanje i razvijanje djelatnosti udruge kojim se ostvaruju njegovi ciljevi naznačeni Statutom.

V. JAVNOST RADA UDRUGE

Članak 13.

Rad udruge je javan.
Javnost rada ostvaruje se upoznavanjem članova, objavom aktivnosti i planova putem sredstava javnih glasila, poglavito interneta.

Udruga obavještava predstavnike javnog tiska i drugih sredstava javnog priopćavanja o aktivnostima udruge, sjednicama tijela, njihovim zaključcima i odlukama.

VI. ČLANSTVO, PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOST ČLANOVA UDRUGE

Članak 14.

Članom udruge može postati svaka fizička osoba i pravna osoba na temelju prethodno podnesene pristupnice.
Članovi udruge mogu biti:
– redovni;
– potpomažući i
– počasni.
Redovni član udruge može biti građanin koji aktivno sudjeluje u ostvarivanju ciljeva udruge, a sudjeluje na treninzima i airsoft susretima te pomaže razvoju sposobnosti članova. Redovni članovi imaju pravo da biraju i da budu birani u tijela udruge, da se koriste sredstvima i pravima te sudjeluju na svim aktivnostima koje organiziraju druge airsoft udruge, klubovi i timovi.
Potpomažući član udruge ima pravo i dužnost da prema svom znanju i mogućnostima unapređuje društvene svrhe i interese airsofta, te da sudjeluje u odlučivanju o bitnim pitanjima djelovanja udruge.
Počasni član udruge može biti građanin koji je svojim djelovanjem u društvenom životu znatno pridonio afirmaciji airsofta ili udruge. Odluku o proglašenju počasnim članom donosi Upravni odbor udruge. Počasni članovi nemaju obavezu plaćati članarinu.

Članak 15.

Udruga vodi popis svojih članova na elektronički način.
Udruga izdaje svojim članovima članske iskaznice.

Članak 16.

Članovi plaćaju godišnju članarinu čija visina i način podmirenja je propisan Pravilnikom kojega donosi Skupština udruge.

Članak 17.

Članstvo u udruzi prestaje:
1. temeljem slobodno izražene volje članova udruge iskazane pismenom izjavom;
2. isključenjem kao stegovnom odlukom nadležnog tijela udruge;
3. smrću člana odnosno prestankom pravne osobe;
4. odlukom članova o prestanku rada udruge.

Članak 18.

Odluku o brisanju člana iz popisa članova udruge kao i sve odluke vezane uz prestanak članstva, osim stegovne odluke u prvome stupnju, donosi Skupština udruge.

Članak 19.

Svaki član udruge ima pravo i obvezu pridržavati se odredaba ovog Statuta, pomagati u provođenju djelatnosti i ostvarivanju ciljeva udruge, na dobrobit svih članova i udruge kao cjeline.

Članak 20.

Član podliježe stegovnoj odgovornosti za slučaj kršenja ili nepridržavanja odredaba ovog Statuta, Pravilnika i neizvršavanja obveza povjerenih mu od strane udruge, nanošenjem moralne ili materijalne štete udruzi ili njezinim članovima te neprimjerenim ponašanjem.

Članak 21.

Stegovni postupak vodi se po Pravilniku kojeg donosi Skupština udruge.

Članak 22.

Okrivljenik u stegovnom postupku ima pravo na obranu, te pravo ulaganja žalbe Upravnom odboru udruge čija odluka je konačna.

VII. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELIMA UDRUGE

Članak 23.

Tijela udruge su:

1) Skupština
2) Upravni odbor
3) Predsjednik
4) Dopredsjednik
5) Tajnik
6) Blagajnik
7) Stegovni sud

SKUPŠTINA

Članak 24.

Najviše tijelo upravljanja udruge je Skupština.
Skupštinu sačinjavaju svi redovni članovi.

Članak 25.

U radu Skupštine mogu sudjelovati, kao gosti, predstavnici drugih udruga i državnih tijela, te drugih organizacija i ustanova.
Predstavnike određenih organizacija i tijela iz prethodnog stavka poziva na Skupštinu predsjednik.

Članak 26.

Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.
Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica održava svake četiri godine.
Skupštinu saziva Upravni odbor, na vlastitu inicijativu.
Upravni odbor dužan je sazvati sjednicu Skupštine kad to zatraži natpolovična većina članova udruge ili Nadzorni odbor.
Poziv na Skupštinu s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za Skupštinu dostavlja se članovima najmanje 5 dana prije održavanja Skupštine.
Ako Upravni odbor ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva, ima je pravo sazvati predlagatelj.
Izvanredna Skupština odlučuje samo o pitanjima zbog kojih je sazvana.

Članak 27.

Skupštini predsjedava, te odluke potpisuje predsjednik, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik.
O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi.

Članak 28.

Skupština ima nadležnosti:
– donosi i mijenja Statut udruge, kao i druge akte i pravilnike, te odluke važne za rad,
– usvaja i druge akte na prijedlog Upravnog odbora, te njihove izmjene i dopune
– bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje, osim ako Statutom nije propisano da osobe ovlaštene za zastupanje bira i razrješava drugo tijelo udruge koje bira Skupština,
– bira i razrješava druga tijela udruge, ako Statutom nije drugačije propisano,
– odlučuju o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
– usvaja Plan rada i Financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i Izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
– usvaja godišnje financijsko izvješće,
– odlučuje o promjeni ciljeva djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge,
– donosi odluku o statusnim promjenama,
– odlučuje i o drugim pitanjima za koje Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

Članak 29.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih
članova udruge, a odluke donosi većina glasova nazočnih članova.
U slučaju isteka mandata osoba ovlaštenih za zastupanje, Skupštinu saziva 1/3 članova udruge.

UPRAVNI ODBOR

Članak 30.

Upravni odbor je izvršno tijelo udruge koji provodi odluke Skupštine, te vodi druge poslove između dviju sjednica Skupština u okviru nadležnosti utvrđenih ovim statutom.
Upravni odbor čine predsjednik, dopredsjednik, tajnik i blagajnik od čega je predsjednik kluba ujedno i predsjednik Upravnog odbora.
Članovi Upravnog odbora mogu između članova Skupštine javnim glasovanjem izabrati 3 dodatna člana Upravnog odbora.
Mandat članova Upravnog odbora traje četiri (4) godine i mogu biti ponovno izabrani.
U slučaju samovoljnog istupanja člana iz Upravnog odbora, u roku od 10 dana Skupština će izabrati novog člana Upravnog odbora, čiji mandat istječe istog dana kad i njegovog prethodnika.

Članak 31.

Nadležnosti Upravnog odbora su:
– saziva Skupštinu i podnosi joj izvještaj o radu
– utvrđuje prijedlog Statuta i njegovih izmjena i dopuna te drugih akata udruge
– utvrđuje prijedloge Pravilnike udruge, kao i druge akte, te odluke važne za rad,
– donosi odluke o priznanjima i nagradama
– imenuje potrebne komisije i kontrolira njihov rad
– priprema materijale za sjednice Skupštine
– utvrđuje prijedloge godišnjih programa i planova
– brine o izvršenju programa rada i provedbi odluke Skupštine
– donosi prijedloge o suradnji s drugim društvima i udrugama
– izvršava godišnji financijski plan i donosi prijedlog završnog računa
– donosi odluke o izdavanju publikacija
– donosi odluke o stjecanju i otuđivanju pokretne imovine udruge te skrbi o održavanju i čuvanju imovine udruge
– odlučuje o načinu obavljanja stručnih, administrativnih i drugih poslova u svrhu ostvarivanja programa udruge
– odlučuje o drugim pitanjima po ovlaštenju Skupštine, odredbama Statuta i drugih općih akata

Članak 32.

Sjednice Upravnog odbora saziva Predsjednik.
Sjednica Upravnog odbora mora se sazvati na zahtjev 1/3 njegovih članova.
Sjednicom Upravnog odbora rukovodi predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti dopredsjednik.
Upravni odbor može donositi pravovaljane odluke ako je na sjednici prisutna većina članova.
Ako za predloženu odluku glasuje većina prisutnih članova Upravnog odbora na sjednici, koja može po prethodnom stavku donositi pravovaljane odluke, odluka se smatra usvojenom.

Članak 33.

Članovi Upravnog odbora odgovorni su Skupštini za svoj osobni i zajednički rad.
Skupština može opozvati člana Upravnog odbora ili Upravni odbor u cjelini.
Skupština može opozvati Upravnog odbor ako smatra da je svojim radom povrijedio ovaj Statut ili politiku koju je utvrdila Skupština ili ne izvršava odluke Skupštine.
Upravnog odbor ili član Upravnog odbora opozivaju se po postupku po kojem su izabrani.
Prijedlog za opoziv pojedinog člana Upravnog odbora može podnijeti natpolovična većina članova udruge ili predsjednik uz argumentirano pismeno obrazloženje.

PREDSJEDNIK I DOPREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 34.

Predsjednika bira i razrješava Skupština.
Predsjednik udruge je i predsjednik Upravnog odbora.
Mandat predsjednika traje četiri godine i može biti ponovno biran.

Članak 35.

Predsjednik ima slijedeća prava i obaveze:
– zastupa udrugu na temelju Statuta i drugih općih akata udruge
– saziva sjednice Upravnog odbora, predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora
– potpisuje akte koje donosi Skupština i Upravni odbor
– brine se o izvršenju odluka tijela udruge
– potpisuje ugovore i sporazume koje zaključi ili kojima pristupa udruga

– obavlja i druge poslove i zadatke utvrđene ovim Statutom, drugim općim aktima udruge ili odlukama njezinih tijela
Predsjednik je odgovoran za svoj rad Upravnom odboru i Skupštini.

Članak 36.

Dopredsjednika udruge, na prijedlog Predsjednika udruge, bira i razrješava Skupština na mandat od četiri godine.
Dopredsjednik udruge je ujedno i Dopredsjednik Skupštine i Upravnog odbora.
Dopredsjednik zamjenjuje Predsjednika udruge u slučaju njegove spriječenosti, ali ne duže od šest mjeseci uzastopno. Ukoliko zamjena traje duže od šest mjeseci, Upravni odbor je dužan sazvati Izbornu Skupštinu.
Dopredsjednik može biti predsjednik podružnice ili nekog drugog ustrojstvenog oblika organiziranja udruge.
Za svoj rad Dopredsjednik je odgovoran Predsjedniku, Upravnom odboru i Skupštini kluba.

TAJNIK I BLAGAJNIK UDRUGE

Članak 37.

Tajnika bira i razrješava Skupština na mandat od 4 godine i može biti ponovno izabran.
Izbor osobe koja će obavljati poslove tajnika vrši se u skladu sa odredbama važećih propisa, a slijedom odluke i uvjeta Skupštine udruge.

Članak 38.

Tajnik :
– zastupa udrugu po ovlaštenju predsjednika ili Upravnog odbora,
– brine i odgovoran je za zakonitost rada udruge i izvršenje zakonom, drugim propisima i ugovorima utvrđenih obaveza,
– osigurava izvršavanje odluka, programa, planova, smjernica i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora,
– zaključuje ugovore kad je za to ovlašten,
– obavlja stručne i administrativne poslove udruge,
– sastavlja, vodi i ažurira popis članova,
– priprema sjednice Skupštine i Upravnog odbora kao i njegovih tijela i pomaže predsjedniku u njegovom radu,
– vodi zapisnike na sastancima Skupštine i Upravnog odbora,
– odgovoran je za čuvanje arhivske građe udruge,
– odgovoran je za ažuriranje web stranice udruge,

– obavlja i druge poslove koje mu se stave u nadležnost odlukama tijela upravljanja ili predsjednika udruge,
– za svoj rad odgovoran je Skupštini udruge.

Članak 39.

Blagajnika udruge bira Skupština na mandat od 4 godine, a za svoj rad blagajnik je odgovoran Skupštini udruge.

Članak 40.

Blagajnik:
– vodi evidenciju materijalno-financijskog poslovanja,
– odgovoran je za godišnji popis pokretne i nepokretne imovine,
– odgovoran je zakonito vođenje financijskog poslovanja,
– podnosi godišnje izvješće o materijalno financijskom poslovanju udruge,

Članak 41.

Tajnik ili blagajnik može biti razriješen dužnosti i prije isteka roka na koje je imenovan ako svojim radom svjesno ili grubom nepažnjom povrijedi zakone Republike Hrvatske, Statut i druge akte kluba i Upravnog odbora, zbog zloupotrebe dužnosti, radi trajne neaktivnosti odnosno ako svojim radom narušava ugled udruge.
O razrješenju tajnika i blagajnika odlučuje Skupština udruge na prijedlog Upravnog odbora.
Tajnik i blagajnik mogu biti razriješeni dužnosti i na vlastiti pismeni zahtjev.

STEGOVNI SUD

Članak 42.

Stegovni sud rješava pitanja stegovne odgovornosti članova udruge.
Stegovni sud sastoji se od tri suca od kojih je jedan predsjednik suda.

Članak 43.

Postupak pred stegovnim sudom, stegovne mjere i materijalno pravo određeni su Pravilnikom o radu Stegovnog suda kojeg donosi Skupština kluba.

Članak 44.

Okrivljeni član udruge ovlašten je izjaviti žalbu protiv I-st. odluke stegovnog suda Upravnom odboru kluba, čija odluka je konačna.

VIII. MATERIJALNO FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 45.

Imovinu udruge čine:
– novčana sredstva,
– pokretne stvari,
– nekretnine,
– druga imovinska prava.

Članak 46.

Udruga stječe imovinu :
– prihodom od članarina,
– od dobrovoljnih priloga i darova,
– obavljanjem djelatnosti sukladno zakonu,
– financiranjem programa i projekata iz državnog proračuna i proračuna jedinice lokalne i područne ( regionalne ) samouprave te fondova,
– iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 47.

Skupština donosi odluku o stjecanju nekretnina i pokretnina.
Blagajnik udruge vodi evidenciju pokretnina i nekretnina u vlasništvu ili na korištenju udruge.

Članak 48.

Likvidatora imenuje Skupština na rok od 4 godine koja ga i opoziva.
Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se ostvarenjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao ovlaštena osoba za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga.
Likvidator može biti svaki član udruga ( osoba ovlaštena za zastupanje kao i osoba koja nije član Udruge-fizička ili pravna ).

IX. NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 49.

Udruga može za izvanredno zalaganje u radu, te za postignute rezultate dati priznanja, odnosno nagrađivati svoje članove prema kriterijima koje donosi Upravni odbor.

X. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR KLUBA

Članak 50.

Svi članovi udruge obvezni su surađivati u duhu zajedništva i solidarnosti.
Spor/sukob interesa u udruzi postoji ako se radi o pravima i interesima članova kojima oni mogu slobodno raspolagati, a utječe na rad udruge u cjelini ili ako se on odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove.
Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće koje čine članovi udruge.
Sastav, mandat i način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština.
Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Odluka arbitražnog vijeća je konačna.
Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja udrugom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga, o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi radi rješavanja spora/sukoba interesa.
Kad odluka arbitražnog vijeća postane konačna, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga, a uz zahtjev prilaže odluku arbitražnog vijeća.

XI. PRESTANAK RADA

Članak 51.

Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim člankom 48. Zakona o udrugama.
U slučaju prestanka postojanja udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika, troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, na osnovi odluke Skupštine ( članak 53. Zakona o udrugama ).
U slučaju prestanka postojanja udruge temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja udruge 2/3 većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine udruge.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 52.

Statut udruge donosi Skupština natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine udruge nakon provedene rasprave.

Članak 53.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština.
Promjene i dopune ovog Statuta obavljaju se na način i po postupku njegova donošenja.

Članak 54.

Ovaj Statut usvojen je dana 02.05.2019. godine, a primjenjuje se od dana ovjere kod nadležnog tijela.

U Vinkovcima, 02.05.2019. godine